ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

Τοιχοσώματα:

  • Παραδοσιακές ωμόπλινθοι ή πλιθιά (adobe):  Αργιλώδες χώμα με χαλίκι, νερό και άχυρο για αύξηση συνοχής
  • Συμπιεσμένες ωμόπλινθοι (Compressed earth blocks): Εξέλιξη των παραδοσιακών πλιθιών. Οι ωμόπλινθοι συμπιέζονται με τη βοήθεια ειδικής   πρέσας. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους.

Συνδετικό κονίαμα:

  • Πηλοκονίαμα: Λεπτόκοκκο αργιλώδες χώμα με άμμο και νερό

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά μιας τοιχοποιίας είναι η θλιπτική αντοχή, η εφελκυστική αντοχή και η αντοχή σε διάτμηση. Από αυτά, μόνο η θλιπτική αντοχή εμφανίζει σχετικά υψηλές τιμές. Αντίθετα, οι αντοχές σε εφελκυσμό και διάτμηση είναι αρκετά χαμηλές και αυτό οφείλεται κυρίως στη συμπεριφορά της διεπιφάνειας τοιχοσώματος – κονιάματος, που θεωρείται το «αδύνατο» σημείο μιας τοιχοποιίας.

Η θλιπτική αντοχή είναι λοιπόν το βασικό μέγεθος που χαρακτηρίζει μια φέρουσα τοιχοποιία. Ο προσδιορισμός της είναι σχετικά δύσκολος αφού αφορά σε σύνθετο υλικό και εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως:

  • Τα χαρακτηριστικά των τοιχοσωμάτων (αντοχή, γεωμετρία)
  • Τα χαρακτηριστικά του κονιάματος (αντοχή, πάχος αρμών)
  • Τον τρόπο δόμησης (εμπλοκή τοιχοσωμάτων)   
  • Τις παραμορφώσεις τοιχοσωμάτων – κονιάματος  

Από μέχρι τώρα έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προκύψει στοιχεία για την αντοχή των επιμέρους υλικών μιας ωμοπλινθοδομής. Τα στοιχεία δίνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται οι αντοχές όλων των τύπων τοιχοσωμάτων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

Θλιπτική αντοχή τοιχοσωμάτων διαφόρων τύπων


Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η θλιπτική αντοχή των ωμόπλινθων δεν είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των οπτόπλινθων. Σαφώς πρόκειται για υλικό με πολύ χαμηλότερη αντοχή από αυτήν του οπλισμένου σκυροδέματος ή του χάλυβα. Οι τιμές όμως, συγκρινόμενες με αυτές των οπτόπλινθων, σε κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας, δεν είναι απαγορευτικές για τη χρήση των ωμόπλινθων. Όσον αφορά δηλαδή στα κατακόρυφα φορτία, η φέρουσα ωμοπλινθοδομή φαίνεται να μπορεί να τα παραλάβει με ασφάλεια, όπως οποιοδήποτε άλλο είδος φέρουσας τοιχοποιίας.

Οι σεισμικές δράσεις επηρεάζουν τη διατμητική αντοχή. Αφού δεν μπορεί κανείς να επέμβει στην αντοχή του ωμόπλινθου, οι έρευνες προσανατολίζονται στο σωστό σχεδιασμό, στη μορφολογία και στον τρόπο δόμησης των πλινθόκτιστων κατασκευών.

Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more