ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρεαδάκη – Χρονάκη Ε., Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παθητικά – ηλιακά συστήματα, University studio press, Θεσσαλονίκη, 1985.

Γεωργιάδου Έλλη, Βιοκλιματικός σχεδιασμός και καθαρές τεχνολογίες δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996.

Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, Ενεργειακός σχεδιασμός, Εισαγωγή για αρχιτέκτονες, Μαλλιάρης παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1994.

Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική. Το Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα Παθητικά ηλιακά κτήρια, Μαλλιάρης Παιδεία, 1996.

Κ.Α.Π.Ε., Πρόγραμμα Παθητικών Ηλιακών και Υβριδικών Συστημάτων, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – Εφαρμογές στην Ελλάδα, ΚΑΠΕ, Πικέρμι, 1993

ΔΙΠΕ & ΥΠΕΧΩΔΕ, Οικολογική δόμηση, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2000.

Παπαδόπουλος Μ., Αξαρλή Κ., Ενεργειακός σχεδιασμός & παθητικά ηλιακά συστήματα κτηρίων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995.

Brown G. Z., DeKay M., Sun, wind & light, Architectural design strategies, John Wiley & Sons, Canada, 2001.

Claudio Zappone, La serra solare, Sistemi editoriali, Napoli, 2009.

Fathy H., Architecture for the Poor, An experiment in rural Egypt, The University of Chicago Press, Chicago – London, 1976.

Fathy H., Natural Energy and Vernacular Architecture, The University of Chicago Press, Chicago – London, 1986.

Givoni Β., Climate consideration in building and urban design, John Wiley & Sons, Canada, 1998.

Givoni Β., Passive and low energy cooling of buildings, John Wiley & Sons, Canada, 1994.

Ghiaus C., Allard F., Natural Ventilation in the Urban Environment: Assessment and Design, Earthscan, London, 2005.

Lechner N., Heating, Cooling, Lighting – Design Methods for Architects, John Wiley & Sons, New York, 2001.

Liebard A., De Herde A., Traite Architecture Urbanisme Bioclimatiques, Observ’ER, Paris, 2005.

Littlefair P. J. et al, Environmental site layout planning: solar access, microclimate and passive cooling in urban areas, BRE, London, 2000.

Mazria E., The Passive Solar Energy Book, Rodale press, America, 1979.

Moore F., Environmental control systems – Heating Cooling Lighting, McGraw-Hill, New York, 1993.

Olgyay V., Desing With Climate, Bioclimatic approach to architectural regionalism, Van Nostrad Reinhold, New York, 1963.

Simos Yannas , Solar Energy and housing design. Volume 1: Principles, Objectives, Guidelines. Volume 2: Examples, Architectural association, London, 1994.

Santamouris M., Natural ventilation in buildings, A design handbook, James & james, London, 1998.

Szokolay S. V., Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design, Architectural Press, Great Britain, 2004.

Winter S. associates, The passive solar design and construction handbook, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Roaf S. et al., Αdapting buildings and cities for climate change. A 21st century survival guide, Architectural Press, Italy, 2005.

Roaf S., Ecohouse: a design guide, Architectural Press, Slovenia, 2007.

Σχετικά άρθρα
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Οικολογική είναι η αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το φυσικό περιβάλλον και διασφαλίζει την υγεία των χρηστών Read more

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κλίμα είναι από τους σοβαρότερους παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή και το χαρακτήρα της δόμησης και της αρχιτεκτονικής. Read more

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που με την αξιοποίηση του κλίματος επιτυγχάνει την απαιτούμενη θερμική άνεση στο εσωτερικό των Read more

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Model

Η πλήρης ηλιοπροστασία του κελύφους των κτηρίων είναι, στο ελληνικό κλίμα, απαραίτητη προϋπόθεση για το φυσικό δροσισμό τους. Η ηλιοπροστασία Read more

ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
66αβa

Η εξασφάλιση φυσικού δροσισμού χωρίς μηχανικό κλιματισμό προϋποθέτει: Μεγάλη μάζα στο εσωτερικό του κτηρίουΠλήρη νυχτερινό αερισμό για την ψύξη της Read more

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση των κτηρίων προϋποθέτει την εξασφάλιση τριών βασικών όρων: Νότιο Read more