ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

Τοιχοσώματα:

  • Παραδοσιακές ωμόπλινθοι ή πλιθιά (adobe):  Αργιλώδες χώμα με χαλίκι, νερό και άχυρο για αύξηση συνοχής
  • Συμπιεσμένες ωμόπλινθοι (Compressed earth blocks): Εξέλιξη των παραδοσιακών πλιθιών. Οι ωμόπλινθοι συμπιέζονται με τη βοήθεια ειδικής   πρέσας. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους.

Συνδετικό κονίαμα:

  • Πηλοκονίαμα: Λεπτόκοκκο αργιλώδες χώμα με άμμο και νερό

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά μιας τοιχοποιίας είναι η θλιπτική αντοχή, η εφελκυστική αντοχή και η αντοχή σε διάτμηση. Από αυτά, μόνο η θλιπτική αντοχή εμφανίζει σχετικά υψηλές τιμές. Αντίθετα, οι αντοχές σε εφελκυσμό και διάτμηση είναι αρκετά χαμηλές και αυτό οφείλεται κυρίως στη συμπεριφορά της διεπιφάνειας τοιχοσώματος – κονιάματος, που θεωρείται το «αδύνατο» σημείο μιας τοιχοποιίας.

Η θλιπτική αντοχή είναι λοιπόν το βασικό μέγεθος που χαρακτηρίζει μια φέρουσα τοιχοποιία. Ο προσδιορισμός της είναι σχετικά δύσκολος αφού αφορά σε σύνθετο υλικό και εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως:

  • Τα χαρακτηριστικά των τοιχοσωμάτων (αντοχή, γεωμετρία)
  • Τα χαρακτηριστικά του κονιάματος (αντοχή, πάχος αρμών)
  • Τον τρόπο δόμησης (εμπλοκή τοιχοσωμάτων)   
  • Τις παραμορφώσεις τοιχοσωμάτων – κονιάματος  

Από μέχρι τώρα έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προκύψει στοιχεία για την αντοχή των επιμέρους υλικών μιας ωμοπλινθοδομής. Τα στοιχεία δίνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται οι αντοχές όλων των τύπων τοιχοσωμάτων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.

Θλιπτική αντοχή τοιχοσωμάτων διαφόρων τύπων


Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η θλιπτική αντοχή των ωμόπλινθων δεν είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των οπτόπλινθων. Σαφώς πρόκειται για υλικό με πολύ χαμηλότερη αντοχή από αυτήν του οπλισμένου σκυροδέματος ή του χάλυβα. Οι τιμές όμως, συγκρινόμενες με αυτές των οπτόπλινθων, σε κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας, δεν είναι απαγορευτικές για τη χρήση των ωμόπλινθων. Όσον αφορά δηλαδή στα κατακόρυφα φορτία, η φέρουσα ωμοπλινθοδομή φαίνεται να μπορεί να τα παραλάβει με ασφάλεια, όπως οποιοδήποτε άλλο είδος φέρουσας τοιχοποιίας.

Οι σεισμικές δράσεις επηρεάζουν τη διατμητική αντοχή. Αφού δεν μπορεί κανείς να επέμβει στην αντοχή του ωμόπλινθου, οι έρευνες προσανατολίζονται στο σωστό σχεδιασμό, στη μορφολογία και στον τρόπο δόμησης των πλινθόκτιστων κατασκευών.

Σχετικά άρθρα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
/Users/ifournaris/Desktop/IMPORTANT !!!/ΑΝΕΛΙΞΗ/_Ιστο

Οι συστάσεις που δίνονται και οι διατάξεις που ισχύουν στους κανονισμούς διαφόρων χωρών για φέρουσα ωμοπλινθοδομή, δεν απέχουν πολύ από Read more

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
τοίχος πηλού

ΦΕΡΟΥΣΑ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Φέρουσα τοιχοποιία είναι το δομικό σύστημα στο οποίο οι τοίχοι παραλαμβάνουν το σύνολο των φορτίων της κατασκευής και Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Παρατηρώντας τα κτήρια με φέρουσα ωμοπλινθοδομή που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται πως σε όσα είχαν εφαρμοστεί οι παραπάνω κανόνες Read more

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν δεν αποτελούν οδηγίες για δόμηση με πηλό. Βασίζονται στις  κατευθύνσεις που δίνονται για τις κατασκευές από Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΗΛΟΥ
61

Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει Read more